10.03.2014 18:43

Ogrē pret Parka ielas izbūvi un jauna lielveikala celtniecību izteikušies 333 iedzīvotāji

Autors  Ogrenet.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Ogrē pret Parka ielas izbūvi un jauna lielveikala celtniecību izteikušies 333 iedzīvotāji www.ogrenet.lv

Ogres novada pašvaldības Ogres būvvalde ir apkopojusi un Ogres novada mājaslapā publicējusi Parka ielas rekonstrukcijas ieceres publiskās apspriešanas rezultātus.

Publiskā apspriešana Parka ielas rekonstrukcijai norisinājās no 14. janvāra līdz 12. februārim, 30. janvārī aizvadot publiskās apspriešanas sanāksmi. Apkopojot datus, publiskās apspriešanas žurnālā tika aizpildītas 14 aptaujas lapas sabiedrības viedokļa paušanai, papildus būvvaldē tika iesniegtas 643 aptaujas lapas.

Elektroniski tika saņemtas divas aptaujas lapas. Kopā būvvaldē tika iesniegtas 659 aptaujas lapas, no kurām par derīgām gala ziņojuma sagatavošanai atzītas 517 (pārējās nebija norādīti iesniedzēja dati vai paraksts, vai arī netika iesniegtas noteiktajā termiņā).

Palielināsies satiksmes intensitāte un troksnis negrib arī veikalu
Aptaujas lapās pausto viedokļu apkopojums liecina, ka Parka ielas rekonstrukcijas piedāvātos risinājumus neatbalsta vai arī daļēji neatbalsta 333 aptaujas dalībnieki, no tiem 91 pieguļošo daudzdzīvokļu māju un individuālo dzīvojamo māju iedzīvotājs, svarīgākos iebildumu iemeslus minot to, ka, Parka iela tiek klasificēta kā pilsētas maģistrālā iela, tādējādi pēc ielas rekonstrukcijas palielināsies satiksmes plūsma, troksnis, apkārtējās vides piesārņojums ar izplūdes dūmgāzu palielināšanos, samazināsies cilvēku dzīves komforta līmenis un bērnu drošība.

Aptaujas dalībnieki, iebilstot pret ielas rekonstrukcijas skiču projektā piedāvātajiem risinājumiem, kā argumentu min arī to, ka projekta risinājumi skar daudzdzīvokļu namu kopīpašnieku teritorijas, ka, veidojot satiksmei drošu ielas platumu un konfigurāciju, paredzēta koku izciršana. Aptaujas lapās kā zaudējumi saistībā ar ielas izbūvi minēta arī zaļas zonas un sabiedrisko aktivitāšu, piemēram, gadatirgu, brīvdabas pasākumu un koncertu norises vietas samazināšanās, kājāmgājēju drošības pasliktināšanās pēc ielas rekonstrukcijas.

Lai gan publiskā apspriešana tika rīkota saistībā ar Parka ielas rekonstrukcijas ieceri, aptaujās lapās, iebilstot pret šīs ielas rekonstrukciju, pausta nevēlēšanās redzēt "Rimi" tirdzniecības centru un bažas par negodīgas konkurences riskiem.

Jāpiebilst, ka daudzi no aptaujas dalībniekiem, kuri neatbalsta maģistrālas ielas izbūvi, tomēr izsakās pozitīvi par ielas rekonstrukciju posmā no Tīnūžu ielas līdz Ceriņu ielai, kā arī parka izveidei ar bērnu rotaļu laukumu teritorijā aiz Ogre Kultūras centra ēkas un gājēju – velosipēdistu celiņa izbūvi līdz Upes prospektam.

Projekts daļai šķiet tīkams
Parka ielas rekonstrukcijas piedāvātos risinājumus atbalsta 158 aptaujas dalībnieki, no tiem 22 pieguļošo teritoriju iedzīvotāji. Kā pozitīvu ieguvumu aptaujas dalībnieki min to, ka tiks kardināli uzlabots ielas tehniskais stāvoklis, uzlabosies dzīvojamās vides kvalitāte un satiksmes drošība visiem satiksmes dalībniekiem, būs drošāk nokļūt uz bērnudārzu un kultūras centru.

Pozitīvi tiek vērtēts arī tas, ka Parka ielas rekonstrukcijas rezultātā samazināsies transporta plūsma Meža prospektā, izbūvētas autostāvvietas pie bērnudārza, sociālā centra, Kultūras centra, ar iespēju novietot autobusus un piekļūt pie lifta, ko plānots izbūvēt perspektīvā, nodrošinot cilvēkiem ar kustību traucējumiem iespēju nokļūt Ogres Kultūras centra ēkas visos stāvos, tiks paplašinātas autostāvvietas pie Ogres Kultūras centra, nodrošinot transporta novietošanas iespējas pasākumu laikā.

Aptaujas lapās pausts atbalsts detālplānojumā paredzēto bērnu rotaļu laukuma izbūvi teritorijā aiz Ogres Kultūras centra ēkas, kā arī veikala būvniecību Upes prospekta un Parka ielas krustojumā, nodrošinot lielāku iespēju izvēlēties savas dzīvesvietas tuvumā sev vēlamās preču grupas par sev vēlamo cenu, palielinot tirgotāju konkurenci.

Nevēlas, lai izcērt kokus
Parka ielas rekonstrukcijas skiču projektā piedāvātos risinājumus daļēji atbalsta 26 aptaujas dalībnieki, norādot, ka zaļajā zonā beidzot jāizbūvē parks, jāpaplašina autostāvvietas aiz kultūras nama, ja nepieciešams, pašvaldībai piepērkot zemi, kas robežojas ar Upes prospektu. Gājēju celiņu caur parku ieteikts veidot, neizcērtot esošos kokus. Tiek atbalstīta Parka ielas rekonstrukcija no Tīnūžu ielas līdz Ceriņu ielai, pielietojot risinājumus, kas samazina transporta līdzekļu pārvietošanās ātrumu.

Ieceri, iespējams, īstenos daļēji
Izvērtējot iesniegtos viedokļus, secināms, ka iedzīvotāji atbalsta Parka ielas rekonstrukciju no Tīnūžu ielas līdz Ceriņu ielai, ņemot vērā aptaujas dalībnieku ieteikumus. Izteikts priekšlikums veidot Parka ielas izbūvi cauri parkam kā gājēju/velosipēdistu celiņu vai arī ielas posmu, kur ir liegta autotransporta satiksme. Iebrauktuve uz Ogres Kultūras centra stāvvietu no Upes prospekta ir tehniski jāpilnveido, jāpaplašina autostāvvietas aiz Ogres Kultūras centra.

Vai deputāti ņems vērā iedzīvotāju viedokļus?
Publiskās apspriešanas gala ziņojums ir apstiprināts būvvaldes sēdē šā gada 4. martā, un tas iesniegts Ogres novada domei. Būvvalde ierosina apstiprināt Parka ielas rekonstrukcijas Ogrē būvniecības ieceri, veicot projekta risinājumos sekojošas korekcijas: tehniskā projekta risinājumos ielas izbūvi sadalīt vairākos posmos, darbus uzsākot no Tīnūžu ielas; ielas kategoriju paredzēt kā daudzdzīvokļu namu iekškvartāla ielu, izslēdzot smagā transporta caurbraukšanas iespēju un paredzot transporta līdzekļu pārvietošanās ātrumu 20km/h; Parka ielas posma daļā no Upes prospekta līdz Ceriņu ielai paredzēt gājēju/veloceliņu, nodrošinot piebraukšanu pašvaldības aģentūras "Ogres novada Kultūras centrs" projektētajai stāvvietai.

Ar būvvaldes gala ziņojumu par Parka ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceri Ogres novada deputāti iepazīsies Ogres novada domes Tautsaimniecības komiteju sēdē 13. martā, kad arī tiks lemts turpmākais šīs ieceres liktenis.

Iepriekš:
Ogres iedzīvotāji krasi iestājas pret lielveikalu lobiju pilsētā
Kas Ogrē gūs virsroku – iedzīvotāju vai lielveikala "