19.05.2017 13:53

Tiks uzsākta Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu izstrāde

Autors  www.marupe.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Tiks uzsākta Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu izstrāde arhīvs

Nepieciešamība uzsākt Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi identificēta jau 2014. gadā, kad tika izveidota darba grupa teritorijas plānojuma grozījumu priekšlikumu izstrādei un sagatavoti sākotnējie priekšlikumi.

Teritorijas plānojuma īstenošanas gaitā ir pieņemti jauni un veikti esošo normatīvo aktu grozījumi, kas attiecas arī uz teritorijas plānošanas dokumentu izstrādi, piemēram, Būvniecības likums, Zemes pārvaldības likums, grozījumi Aizsargjoslu likumā, pieņemti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi. Mārupes novada domē periodiski tiek saņemti arī nekustamo īpašumu īpašnieku ierosinājumi mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu, kas būtu vērtējami kompleksi plašākā teritorijā nekā konkrētais īpašums.

Ņemot vērā minētos apstākļus, Mārupes novada dome 2017. gada 26. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8."Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādi". Lēmums un grozījumu izstrādes darba uzdevums, kā arī turpmākā informācija par plānojuma grozījumu izstrādes gaitu, sagatavotajiem materiāliem un publiskajām apspriedēm tiek publicēta Mārupes novada tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstības un plānošana/Teritorijas plānojums. Teritorijas plānošanas process tiek īstenots Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, un publicēts portālā ĢeoLatvija.lv.

Plānojuma grozījumu izstrādei ir noteikti konkrēti mērķi – novērst pretrunas dažādās apbūves noteikumu sadaļās, nodrošināt teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajam normatīvajam regulējumam attiecībā uz funkcionālā zonējuma prasībām, un veikt teritorijas funkcionālā zonējuma grozījumus atsevišķās teritorijās. Attiecībā uz zonējuma grozījumiem, tie veicami tikai, lai kopumā nodrošinātu atļautās izmantošanas atbilstību spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, iespēju robežās integrētu spēkā esošos detālplānojumus vai atjaunotu iepriekšējā plānojumā paredzēto atļauto zemes izmantošanu īpašumos, kur bijusi uzsākta attīstība, ja tas ir pamatoti un nav pretrunā ar Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2026.gadam, kā arī lai veicinātu zaļo un rekreācijas teritoriju īpatsvaru un tīklojumu novada ciemos un precizētu nosacījumus derīgo izrakteņu ieguvei un dīķu ierīkošanai.

Ņemot vērā, ka normatīvais regulējums plānošanas jomā neparedz veidot jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas ārpus ciemu robežām, teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā tiks izvērtēta mazsaimniecību apbūves teritoriju turpmākā attīstība – to iekļaušana ciemu teritorijās vai paredzot tajās citu funkcionālo zonējumu. Ar grozījumiem plānots detalizēt izstrādātā Bieriņu purva teritorijas plānoto atļauto izmantošanu, paredzot līdzsvaru starp apbūvei paredzēto un rekreācijas teritoriju. Grozījumu izstrādi veicinājuši arī tādi apstākļi kā pieaugošais nekustamā īpašuma nodoklis, būtiskais dzīvojamai apbūvei paredzēto, bet joprojām neapbūvēto īpašumu apjoms, kā arī paredzamā apjomīgu infrastruktūras būvniecības projektu īstenošana valstī kopumā.

Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tiks nodrošināta grozījumu redakcijas publiskā apspriede, kuras laikā būs iespējams iepazīties ar grozījumu redakciju un iesniegt rakstiskus priekšlikumus, kā arī piedalīties publiskās apspriedes sanāksmēs. Prognozējams, ka grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriede varētu notikt 2017. gada rudenī, par ko attiecīgi tiks publicēti paziņojumi pašvaldības tīmekļa vietnē, izdevumā "Mārupes Vēstis" un vietnē www.geolatvija.lv.

Uzsākot teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi, tiks izskatīti saņemtie priekšlikumi teritorijas plānojuma grozījumiem, vērtējot tos kopsakarā ar izvirzītajiem grozījumu mērķiem. Rakstiskus priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 30. jūnijam Mārupes novada domē (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167), nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Elektroniski priekšlikumi iesniedzami, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vērsties pie Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājas – Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotājas Daces Žīgures (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tel.67149862).