01.08.2014 15:25

Lai pašvaldība varētu sniegt atbalstu ģimenes ārstiem, nepieciešami saistošie noteikumi

Autors  Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Lai nodrošinātu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos labas pārvaldības principus (vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi) atbalsta sniegšanai ģimenes ārstu praksēm visā novada teritorijā, iekšējais auditors iesaka pašvaldībai izstrādāt saistošos noteikumus, kuros būtu paredzēti konkrēti atbalsta veidi un kritēriji pašvaldības atbalsta saņemšanai ģimenes ārstu praksēm visā Ogres novada pašvaldībā. Lai nodrošinātu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos labas pārvaldības principus (vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi) atbalsta sniegšanai ģimenes ārstu praksēm visā novada teritorijā, iekšējais auditors iesaka pašvaldībai izstrādāt saistošos noteikumus, kuros būtu paredzēti konkrēti atbalsta veidi un kritēriji pašvaldības atbalsta saņemšanai ģimenes ārstu praksēm visā Ogres novada pašvaldībā. www.foto.delfi.lv

Ogres novada domē jūnijā aktualizēts jautājums par to, vai pagastu pārvaldes drīkst nodrošināt ģimenes ārsta praksi ar pašvaldības transportu.

Pašvaldības iekšējais auditors Juris Vēvers, pamatojoties uz Iekšējā audita likumu, iepazīstināja deputātus ar savu viedokli gan par degvielas vai autotransporta nodrošināšanu, gan arī telpu iznomāšanu ģimenes ārstu praksēm.

J. Vēvers norāda, ka Likumā "Par pašvaldībām" viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Ogres novada pašvaldība veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu īsteno vairākos veidos. Proti, iesaistoties kapitālsabiedrības SIA "Ogres rajona slimnīca" dibināšanā; Ogres novada pašvaldībā ir izveidota pašvaldības aģentūra "Dziednīca"; tiek iekārtotas un iznomātas telpas ģimenes ārstu praksēm, primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai pašvaldības pagastos.

Ģimenes ārstu prakses saņem fiksētu NVA ikmēneša maksu

Ogresgala pagastā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai pašvaldības aģentūra "Ogres novada kultūras centrs" ir iznomājusi telpas ģimenes ārsta prakses vietu ierīkošanai – Ogresgala Tautas namā 73,5 kvadrātmetru platībā un Ciemupes Tautas namā 38,4 kvadrātmetru platībā.

J. Vēvers norāda, ka šobrīd spēkā ir 2013. gada 17. decembra MK noteikumi Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība", kur 10. pielikumā noteikts, ka Nacionālajā veselības dienestā (NVD) reģistrētās (kritērijiem atbilstošās) ģimenes ārstu prakses, tai skaitā I. Daukštes ģimenes ārsta prakse, saņem ikmēneša fiksēto maksu ārsta prakses uzturēšanai 347,39 eiro mēnesī par pamata prakses vietu, kā arī ikmēneša fiksēto maksājumu par ģimenes ārsta prakses otro un katru nākamo pieņemšanas vietu – 142,29 eiro apmērā. Saskaņā ar 2013. gada 23. maija Ogres novada domes lēmumu, nomas maksa par telpu nomu no ģimenes ārsta praksēm Ogres novadā tiek iekasēta vienota – 0,05 eiro par kvadrātmetru mēnesī.

Valsts kontrole norāda uz pārkāpumiem

Šā gada sākumā Valsts kontroles veiktās revīzijas "Par Latvijas Republikas 2013. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" ietvaros konstatēts, ka Ogresgala pagastā regulāri tiek izmantots pašvaldības transports ģimenes ārsta mājas vizītēm pie pacientiem. Par to liecina ieraksti pagasta pārvaldes īpašumā esošā transporta līdzekļa maršruta lapā.

J. Vēvers norāda, ka līgums par pašvaldībai piederošās automašīnas izmantošanu I. Daukštes ģimenes ārsta prakses vajadzībām ar Ogres novada pašvaldību (Ogresgala pagasta pārvaldi) nav noslēgts, kā arī ārsta prakse neatrodas ne Ogres novada pašvaldības, ne Ogresgala pagasta pārvaldes padotībā. Arī pati ģimenes ārste nav darba attiecībās ar pagasta pārvaldi vai pašvaldību.

Ogresgala pagasta pārvaldes atbildīgās personas nevar uzrādīt Ogres novada pašvaldības domes lēmumu, ar kuru būtu nolemts sniegt materiālu vai finansiālu atbalstu (kompensējot transporta izdevumus) Ogresgala pagastā izveidotajai ģimenes ārsta praksei, tāpēc faktiski pašvaldībai šobrīd nav nekāda pamata segt minētos transporta izdevumus.

Pret ģimenes ārstiem jābūt vienlīdzīgai attieksmei

"Vēlos vērst Jūsu uzmanību uz to, ka gan saistībā ar telpu izīrēšanu, gan arī par autotransporta vai degvielas piešķiršanu ģimenes ārsta praksēm pašvaldībai jāņem vērā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības, kur teikts, ka publiskas personas (t.i., pašvaldības) mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā," skaidro J. Vēvers. Šie noteikumi neattiecas tikai uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona (t.i., pašvaldība) savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai.

Tā kā ne ģimenes ārstu prakses, ne arī paši ģimenes ārsti nav reģistrēti kā sabiedriskā labuma darbības organizācijas un tiem nav piešķirts arī sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tad iekšējā audita ieskatā pašvaldībai nav tiesību ģimenes ārstu praksēm piešķirt bezmaksas lietošanā ne telpas, ne transportu, ne arī izsniegt degvielu, jo līdzekļi šo izmaksu segšanai jau ir ietverti valsts sniegtajā finansējumā ģimenes ārsta praksei. Turklāt pastāv risks, ka šāda rīcība, pretēji Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem labas pārvaldības principiem, radīs nevienlīdzīgu (netaisnīgu) attieksmi pret citiem ģimenes ārstiem (ģimenes ārstu praksēm), kuri arī nodrošina primāro veselības aprūpi Ogres novada pašvaldībā – Ogres pilsētā vai pagastos."

Lai nodrošinātu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos labas pārvaldības principus (vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi) atbalsta sniegšanai ģimenes ārstu praksēm visā novada teritorijā, iekšējais auditors iesaka pašvaldībai izstrādāt saistošos noteikumus, kuros būtu paredzēti konkrēti atbalsta veidi un kritēriji pašvaldības atbalsta saņemšanai ģimenes ārstu praksēm visā Ogres novada pašvaldībā.