12.03.2014 12:32

Ādažu novadā būs jauns atkritumu apsaimniekotājs

Autors  www.adazi.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Ādažu novadā pavasarī tiks izbūvēti un uzlaboti pieci publiskie dalītās atkritumu savākšanas punkti, kopā tādu būs pavisam 13. Iedzīvotāji varēs atbrīvoties no šķirotajiem atkritumiem speciāli tam uzstādītos konteineros. Pašvaldība arī izbūvēs un nodos atkritumu apsaimniekotāja rīcībā dalīto atkritumu savākšanas laukumu Gaujas ielā 25. Ādažu novadā pavasarī tiks izbūvēti un uzlaboti pieci publiskie dalītās atkritumu savākšanas punkti, kopā tādu būs pavisam 13. Iedzīvotāji varēs atbrīvoties no šķirotajiem atkritumiem speciāli tam uzstādītos konteineros. Pašvaldība arī izbūvēs un nodos atkritumu apsaimniekotāja rīcībā dalīto atkritumu savākšanas laukumu Gaujas ielā 25. www.vide.ecobaltia.lv

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un pašvaldības saistošajiem noteikumiem pašvaldība slēdz līgumu ar vienu atkritumu apsaimniekotāju, kas izraudzīts publiska iepirkuma rezultātā.

Pakalpojumu sniedzējs veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu savā apsaimniekošanas zonā (novada administratīvajā teritorijā). Līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Līdz šim novada teritorijā bija vairāki atkritumu apsaimniekotāji ar atšķirīgiem pakalpojuma tarifiem un izpildes nosacījumiem.

Kāpēc tieši šis uzņēmums?

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, novada administratīvajā teritorijā ir noteikta viena atkritumu apsaimniekošanas zona. Šā gada 27. februārī atklāta konkursa iepirkuma procedūras rezultātā dome noslēdza līgumu ar SIA "Eco Baltia Vide", jo tā piedāvāja zemāko cenu – 3,35 Ls/m³ bez PVN. Turpmāk šādus pakalpojumus novadā drīkst sniegt tikai šis uzņēmums.

Konkursā piedalījās arī līdzšinējais pakalpojuma sniedzējs – SIA "L&T", taču tas piedāvāja augstāku maksu par saviem pakalpojumiem – 3,58 Ls/m³ bez PVN. Jāatzīmē, ka starp domi un jauno apsaimniekotāju noslēgtais līgums paredz soda sankcijas, ja pakalpojumu sniedzējs nepildīs uzņemtās saistības. Faktiski pašvaldība būs vidutājs un starpnieks starp iedzīvotājiem un apsaimniekotāju. Lūdzam iedzīvotājus nekavējoties paziņot domei par katru gadījumu, ja SIA "Eco Baltia Vide" pieļaus atkāpes no līgumsaistībām.

Cik tas maksās?

Saskaņā ar domes lēmumu no 1. maija iedzīvotājiem par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu izvešanu būs jāmaksā EUR 5,77 (ar PVN), 4,77 EUR/m³ bez PVN. To veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu – 1,92 eiro bez PVN; dabas resursu nodoklis – 1,20 eiro bez PVN un sabiedrisko pakalpojuma regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu poligonā – 1,65 eiro bez PVN.

Faktiski par katru atkrituma konteinera izvešanas reizi būs jāmaksā šāda maksa: par 240 l konteineru – 1,38 eiro, 660 l konteineru – 3,80 eiro, bet par 1100 l konteineru – 6,30 eiro. Uzmanīgi iepazīstieties ar līguma nosacījumiem, jo uzņēmums var piedāvāt arī citus interesējošus papildus pakalpojumus par atsevišķu samaksu (atkritumu izvešanas biežums, sezonalitāte, elastīgs izvešanas grafiks utt.), noformējot to kā pielikumu līgumam.

Vai draud sods par nepiedalīšanos vienotā atkritumu savākšanas sistēmā?

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta otro daļu par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā tiek uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām no 430 līdz 1400 eiro.

Kas notiek ar esošo atkritumu apsaimniekotāju?

Ja fiziska vai juridiska persona (atkritumu radītājs/valdītājs) ar esošo atkritumu apsaimniekotāju ir norēķinājusies avansā, t. i., par maiju, jūniju utt., tai ir tiesības prasīt avansa saņēmējam atmaksāt avansā samaksāto rēķinu, jo esošais atkritumu apsaimniekotājs no 1. maija savus pakalpojumus nebūs tiesīgs sniegt, un iepriekš noslēgtie līgumi zaudēs spēku.

Jāslēdz jauns līgums

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka to, ka sadzīves atkritumu radītāja pienākums ir noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar uzņēmumu, kas ir saņēmis pašvaldības atļauju darbībai tās teritorijā, kā arī segt visas izmaksas, kas saistītas ar sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Visiem atkritumu radītājiem līdz 1. maijam ir pienākums noslēgt jaunu līgumu ar SIA "Eco Baltia vide" uz turpmākajiem pieciem gadiem.

Atcerieties, ka jūsu līgumi ar iepriekšējo pakalpojuma sniedzēju 1. maijā vairs nebūs spēkā. Pašvaldība ir saskaņojusi iedzīvotājiem piedāvātā līguma saturu ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, kas šo līguma projektu atzina par pareizu un klientu tiesībām atbilstošu. Lūdzam atbildīgi izturēties pret pienākumu noslēgt jaunu līgumu. Ņemot vērā, ka līdz šim liela daļa mājsaimniecību nemaz nebija noslēgušas līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, pašvaldība vasarā veiks pārbaudi par līgumu esamības faktu katrā mājsaimniecībā, iestādē un uzņēmumā.

Kas praktiski uzlabosies atkritumu apsaimniekošanas jomā?

Ādažu novadā pavasarī tiks izbūvēti un uzlaboti pieci publiskie dalītās atkritumu savākšanas punkti, kopā tādu būs pavisam 13. Iedzīvotāji varēs atbrīvoties no šķirotajiem atkritumiem speciāli tam uzstādītos konteineros. Pašvaldība arī izbūvēs un nodos atkritumu apsaimniekotāja rīcībā dalīto atkritumu savākšanas laukumu Gaujas ielā 25.

Tiem, kuri būs noslēguši līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, būs iespēja nodot arī lielgabarīta atkritumus 100 kg apmērā vienu reizi gadā bez maksas, bet lielāku apjomu – par papildu samaksu. Laukumā bez maksas varēs nodot arī elektroniku, vienu vieglo automašīnu riepu komplektu, kā arī dažādu veidu iepakojumus. Par punktu izvietojumu, laukuma darba laiku un lietošanas kārtību iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi.

Dalītā atkritumu vākšana būs pieejama tieši no mājsaimniecībām, kur reizi mēnesī apsaimniekotājs nodrošinās iepakojuma savākšanu. Tas būs iespējams ar 60 l vienreizlietojamām somām (viena stiklam, otra – vieglajam iepakojumam). Somu konkrētajā dienā būs jānovieto pie atkritumu konteinera. Atkritumu apsaimniekotājs dos vienu somu komplektu bez maksas reizi gadā. Vairākus komplektus būs iespējams iegādāties atsevišķi. Atkritumu apsaimniekotājs drīzumā meklēs partnerus Ādažu novadā, kas varētu tirgot šīs somas.

Kā notiks atkritumu šķirošana?

Domes saistošie noteikumi uzliek par pienākumu atkritumu radītājiem un valdītājiem iekļauties pašvaldības organizētajā dalītas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos atkritumu apsaimniekotāja norādītajā vietā, kur sašķirotos atkritumus jāievieto atbilstošos konteineros.

Kas jāzina daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem?

Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir līgums ar apsaimniekotāju, piemēram, "Latvijas Namsaimnieku" vai "Ādažu Namsaimnieku", pašiem nav jāslēdz līgums, jo līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju slēgs esošie namu apsaimniekotāji. Tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem nav apsaimniekotāja un kuri ēku apsaimnieko paši, jāizvirza no sava vidus pārvaldnieks, kas tad arī slēgs līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

Kādi ir jaunā apsaimniekotāja pieņemšanas laiki no 10. marta līdz 1. maijam?

Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A:

pirmdienās un ceturtdienās plkst. 9–19
otrdienās un trešdienās plkst. 9–17
piektdienās plkst. 9–14

Kultūras centrā Gaujas ielā 33A:
sestdienās plkst. 10–16

Informācijai par laikiem, kādos apsaimniekotājs pieņems klientus, lūdzu sekot līdzi domes mājaslapā vai zvanot uz Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 67997350.

Līguma paraugs.
28. janvāra Ādažu novada domes lēmums nr.27 "Par atkritumu apsaimniekošanas maksas Ādažu novadā apstiprināšanu".
Iepirkuma līgums, kas noslēgts starp Ādažu novada domi un "Eco Baltia vide".
Atkritumu apsaimniekošanas likums.