02.02.2016 13:25

Valdība atbalsta ģimenes valsts politikas rīcības plānu

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Valdība atbalsta ģimenes valsts politikas rīcības plānu Valsts kanceleja

Valdība otrdien apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto rīcības plānu 2016.-2017.gadam Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu īstenošanai, tādējādi turpinot iepriekšējos gados iesākto darbu pie ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanas.


Rīcības plānā šim un nākamajam gadam iekļautas aktivitātes, lai turpinātu īstenot pamatnostādnēs noteikto mērķi, proti, veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību. Turpmākajos gados tas būs jāīsteno sadarbībā ar visām ministrijām, iesaistītām valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām (NVO), plānošanas reģioniem un u.c.

Lai palīdzētu ģimenes dzīves plānošanā un bērna ienākšanai ģimenē, iecerēts uzlabot materiālo atbalstu ekonomiski aktīvām ģimenēm. Piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodokļa jomā plānots izvērtēt atvieglojuma par apgādībā esošām personām apmēru, iespējas iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem kompensēt neizmaksātos atvieglojumus un pārskatīt attaisnoto iedzīvotāju ienākuma nodokļa izdevumu limitu un saturu (t.sk. par attaisnoto izdevumu paplašināšanu ar maksātāja un viņa ģimenes locekļu izdevumiem par sporta nodarbībām).

Lai atbalstītu vecākus, plānots pārskatīt slimības lapas apmaksas ilgumu slima bērna kopšanas gadījumā, kā arī meklēt finansējumu ģimenes valsts pabalsta apmēra un koeficientu pārskatīšanai. Paredzēts arī samazināt administratīvo slogu personai, kura vēlas piedzīt uzturlīdzekļus un paātrināt uzturlīdzekļu saņemšanas procesu.

Rīcības plānā paredzēti pasākumi, lai uzlabotu valsts atbalstu arī daudzbērnu ģimenēm, piemēram, tiks turpināta daudzbērnu ģimeņu kartes programma, vērtētas iespējas samazināt daudzbērnu ģimenēm nekustamā īpašuma nodokli, paredzēts aizsargāt daudzbērnu ģimenes (arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti) no elektroenerģijas cenas pieauguma.

Lai izstrādātu ieteikumus atbalsta sniegšanai, t.sk. nabadzības riska mazināšanai viena vecāka ģimenēs un daudzbērnu ģimenēs, plānots veikt pētījumu par viena vecāka ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu situācijas problemātiku un efektīvākiem atbalsta risinājumiem.

Virkne atbalsta pasākumu iecerēti arī adopcijas veicināšanai. Plānots ieviest apmācību programmu adoptētājiem, lai nākamos vecākus un bērnus sagatavotu adopcijas procesam, kā arī palielināt atbalstu bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā, kad adoptētājs dodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas.

Lai mazinātu vardarbības tolerances līmeni sabiedrībā, uzlabotu izpratni par vardarbību ģimenē un tās atpazīšanas iespējas, paredzēts īstenot informatīvās kampaņas, izdot informatīvos materiālus, veikt pētījumu sabiedrības izpratnes veidošanai par vardarbību ģimenē un tās atpazīšanu. Plānots nodrošināt psihologu konsultācijas ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā.

Vienlaikus paredzēts atbalstīt esošās alternatīvās ārpusģimenes aprūpes formas un uzlabot preventīvo atbalstu ģimenei ar bērniem, tādējādi mazinot ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitu. Paredzēts turpināt bērna aprūpes iestāžu reorganizāciju, veidojot iestādes atvērtākas un atbilstošākas sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Kopā ar NVO un plānošanas reģioniem paredzēts sekmēt jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes un panākt, ka pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas bērns ir apguvis sociālās prasmes un ir spējīgs kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli.