02.07.2018 17:23

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai atvēlēs ap 300 000 eiro gadā

Autors  LETA
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai atvēlēs ap 300 000 eiro gadā pixabay.com

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai atvēlēs apmēram 300 000 eiro gadā, liecina Labklājības ministrijas (LM) izstrādātais plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2018.–2020. gadam.

LM dokumentā pausts, ka plāna realizācijai 2018. gadā paredzēti 326 964 eiro, 2019. gadā – 335 963 eiro, bet 2020. gadā – 318 000 eiro.

Kā norāda ministrija, plāns izstrādāts, lai īstenotu efektīvu un pārdomātu valsts politiku sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai. Plānā tiek turpināti iepriekšējos dzimumu līdztiesības politikas dokumentos sāktie politikas rīcības virzieni, īpaši koncentrējoties uz sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanu darba tirgū un izglītībā visas dzīves laikā, kā arī ar dzimumu saistītas vardarbības mazināšanu, speciālistu un sabiedrības izpratnes par dzimumu līdztiesību veicināšanu.

Plāna mērķis ir veicināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu nozaru politiku īstenošanu, tādējādi sekmējot sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu dzīvē.

Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti pieci rīcības virzieni – sieviešu un vīriešu ekonomiskās neatkarības un vienlīdzīgu iespēju darba tirgū veicināšana, zēnu un meiteņu, vīriešu un sieviešu vienlīdzīgu izglītības iespēju veicināšana, ar dzimumu saistītas vardarbības izplatības mazināšana, institūciju kapacitātes stiprināšana dzimumu līdztiesības jautājumos un sabiedrības izglītošana dzimumu līdztiesības jautājumos.

Lai veicinātu sieviešu un vīriešu ekonomiskās neatkarības un vienlīdzīgu iespēju darba tirgū, paredzēti vairāki pasākumi, tostarp tiks veikta padziļināta izpēte par sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirībām, LM veiks novērtējumu ar priekšlikumiem nodarbinātības politikas un pasākumu pilnveidošanai, informēs sabiedrību par dzimumu līdztiesības aktualitātēm nodarbinātības politikā, kā arī plānots veicināt aktīvāku vīriešu iesaisti bērnu aprūpes un ģimenes pienākumu veikšanā un daudzi citi pasākumi.

Zēnu un meiteņu, vīriešu un sieviešu vienlīdzīgu izglītības iespēju veicināšanā tiks nodrošināta vienlīdzīgu tiesību un iespēju principa integrēšana mācību un karjeras atbalsta materiālos, veicināta dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana vispārējās un profesionālās izglītības mācību līdzekļu saturā, kā arī veikts dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanas izglītības politikā novērtējums, identificējot būtiskākos problēmjautājumus un izvirzot konkrētus mērķus un priekšlikumus politikas attīstībai turpmākajos gados.

Vienlaikus, lai mazinātu ar dzimumu saistītas vardarbības izplatību, LM plānā minēti tādi pasākumi kā "nulles tolerances" attiecībā uz vardarbību pret sievietēm veicināšana sabiedrībā, vardarbības izplatības mazināšanā un novēršanā iesaistīto speciālistu profesionālās kapacitātes stiprināšana, kā arī starpinstitūciju sadarbības dzimumu līdztiesības integrētās pieejas nodrošināšanai ar dzimumu saistītas vardarbības izplatības mazināšanā, izveidojot ekspertu darba grupu, un daudzi citi pasākumi.

Institūciju kapacitātes stiprināšanai dzimumu līdztiesības jautājumos iecerēta Latvijas dzimumu līdztiesības institucionālā mehānisma stiprināšana, amatpersonu un valsts pārvaldes darbinieku izglītošana par dzimumu līdztiesības jautājumiem, kā arī sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju sekmējošu tiesību aktu un nozaru politiku izstrādes veicināšana.

Savukārt, lai izglītotu sabiedrību dzimumu līdztiesības jautājumos, plānots izstrādāt ērti lietojamu informatīvo materiālu par dzimumu līdztiesības mērķiem, dzimumu diskriminācijas pazīmēm un institūcijām, kas sniedz palīdzību dzimumu diskriminācijas gadījumos, dzimumu līdztiesības zinātniskās izpētes veicināšana, kā arī publisku diskusiju par dzimumu līdztiesības jautājumiem veicināšana sabiedrībā.

LM izstrādāto plānu ministrija skatīs otrdien valdības sēdē, kurā būs jālemj par plāna apstiprināšanu, par to atbildīgās institūcijas noteikšanu, kā arī plāna ietekmes izvērtējuma iesniegšanas valdībā termiņu.