14.02.2018 09:52

Kur elektroniski iegūt informāciju par vecuma pensiju

Autors  Latvija.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Kur elektroniski iegūt informāciju par vecuma pensiju arhīvs

Ikviens no mums gaida, ka, veltot spēkus aktīvai darba dzīvei, varēs rēķināties ar valsts finansiālu atbalstu vecumdienās. Lai arī pastāv viedoklis, ka pensijas jautājumi īpaši aktuāli ir tikai pirmspensijas vecuma cilvēkiem, tomēr arī gados jaunākajiem iedzīvotājiem ir būtiski interesēties un sekot līdzi tam, kā veidojas pensijas kapitāla uzkrājums, lai vēl šī kapitāla uzkrāšanas laikā izmantotu pieejamās iespējas ietekmēt tā apjomu.

Tagad katram ir iespēja elektroniski iepazīties ar savas pensijas prognozi, kā arī sekot līdzi galvenajam vecuma pensiju veidojošajam faktoram – vai un kādā apmērā darba devējs par mums veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jeb maksā nodokļus.

Pārliecinies, ka darba devējs maksā nodokļus
Noskaidro, vai darba devējs par tevi maksā visus likumā noteiktos nodokļus, to skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Ērti to vari izdarīt e-pakalpojumu portālā "Latvija.lv" (www.latvija.lv), izvēloties pakalpojumu "Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem", vai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmā (www.vid.gov.lv).

Darba stāžs ir nozīmīgs faktors, kas nosaka pensijas lielumu
Tādēļ ir svarīgi pārbaudīt, kāda informācija par tavu darba stāžu ir uzkrāta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Tā kā 1996. gada 1. janvārī tika radikāli mainīta valsts pensiju sistēma, iespējams, ka valstij nav pilnas informācijas par tavu darba stāžu, ja esi bijis nodarbināts pirms tam. Šo datu pareizību tu vari pārbaudīt, e-pakalpojumu portālā "Latvija.lv", izvēloties pakalpojumu "Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)".

Gadījumā, ja konstatē nepilnības vai kļūdas
Par konstatētajām neprecizitātēm informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru virtuāli vai klātienē, dodoties uz jebkuru no aģentūras nodaļām un līdzi ņemot savu darba grāmatiņu. (Darba grāmatiņas vairs netiek lietotas, taču tās ir nepieciešamas, nosakot darba stāžu personām, kuras strādājušas līdz 1996. gada 1. janvārim. Ja darba grāmatiņa nozaudēta, jāvēršas iepriekšējās darbavietās (dokumenti iestādēs jāglabā vismaz 75 gadus) vai Latvijas Valsts arhīvā (Personāla dokumentu valsts arhīvā). Latvijas Valsts arhīvs nepieciešamās izziņas sniedz par maksu apmēram mēneša laikā. Ja esi bijis nodarbināts ārpus Latvijas, jāvēršas attiecīgās valsts arhīvā.)

Ierakstus no darba grāmatiņas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieks ievadīs elektroniskajā datubāzē. Datubāzē ievadītās ziņas tiek aktualizētas divas reizes mēnesī.

Apdrošināšanas stāžā – arī mācību laiks
Apdrošināšanas stāžu veido arī obligātais aktīvais militārais dienests; darbs pašnodarbinātā statusā; mācību laiks augstskolās, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas; laiks, kad māte audzinājusi bērnu līdz astoņu gadu vecumam; laiks, kad kopts I grupas invalīds vai bērns invalīds līdz 16 gadu vecumam, u.c.

Lai nevajadzētu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru nākt vēlreiz, neaizmirsti paņemt līdzi visus nepieciešamos dokumentus, kas apliecinātu apdrošināšanas periodu (darba grāmatiņa, darba līgumi un to izpildi apliecinoši dokumenti, darba devēja vai arhīva izziņas, mācību iestāžu izsniegti dokumenti, karaklausības apliecība u.c.). Prasības dokumentiem noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 165 "Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība" (23.04.2002.). Noteikumus elektroniski vari sameklēt arī interneta vietnē www.likumi.lv. Vairāk informācijas iespējams gūt VSAA tīmekļa vietnes sadaļā "Apdrošināšanas stāžs".

Esošais un prognozētais pensijas kapitāls
Lai saņemtu informāciju par jau uzkrāto pensijas kapitālu, portālā "Latvija.lv" izvēlies e-pakalpojumu "Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu", bet, lai saņemtu prognozi par iespējamās vecuma pensijas apmēru, – pakalpojumu "Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru".
Informācija tiek sniegta tikai par 1. pensiju līmeņa prognozi. Summā neparādās 2. pensiju līmenī jeb fondēto pensiju shēmā, kā arī 3. pensiju līmenī nopelnītā nākotnes nauda. Tāpat nav iespējams aprēķināt priekšlaicīgās pensijas apmēru.

Prognozētā pensija balstīta uz VSAA rīcībā esošo informāciju par sociāli apdrošinātas personas apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par periodu no 1996. gada janvāra līdz 1999. gada decembrim un uzkrāto pensijas kapitālu pēc 1996. gada 1. janvāra. Prognoze divas reizes mēnesī tiek aktualizēta, ņemot vērā papildinātos apdrošināšanas periodus un veiktās iemaksas. Prognoze, turpinot veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas līdz pensijas vecuma sasniegšanai, mainīsies.

Informāciju par 2. pensiju līmenī sakrāto pensijas kapitālu
Lai saņemtu informāciju par 2. pensiju līmenī sakrāto pensijas kapitālu, kā arī par līdzekļu ieguldījumiem un darījumiem 2. pensiju līmenī, izmanto portālā "Latvija.lv" pieejamo e-pakalpojumu "Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izraksts".