11.07.2012 09:33

Ķekavā vairs kuru katru koku cirst nevarēs

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst augļu kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem. Bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst augļu kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem. arhīvs

Turpmāk Ķekavas novada iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuru īpašumi atrodas pilsētas un ciema teritorijā, jārēķinās ar papildu prasībām – īpaši ar zaudējumu atlīdzību.

Izmaiņas noteiktas saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža, informē Vides un labiekārtošanas daļa.

Bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst augļu kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, un kokus ārpus pilsētas teritorijas meliorācijas sistēmu un autoceļu aizsargjoslās, kokus ārkārtējā situācijā un kokus, kas oficiāli atzīti par bīstamiem, un tas ir atbilstoši fiksēts, informējot pašvaldību.

Atļauja nepieciešama, ja kokus cērt pilsētas un ciema teritorijā, pie kultūras pieminekļiem un to aizsargjoslā, parkā, kapsētā, alejā, gar valsts un pašvaldību ceļiem, ūdens objektu aizsargjoslā, kā arī kad tie 1,3 m augstumā no sakņu kakla sasnieguši noteiktu apkārtmēru.

Lai atļauju saņemtu, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz pašvaldībā attiecīgu iesniegumu. Pašvaldība veic katrā gadījumā koku ciršanas izvērtējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem, paziņojot iesniedzējam lēmumu par atļaujas izsniegšanu – atļauju izsniedz tikai pēc zaudējumu atlīdzības samaksas.

Jaunums, ar ko turpmāk nāksies saskarties Ķekavas un Daugmales pagastu iedzīvotājiem, būs zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu ciema teritorijā, kas Baložu pilsētas iedzīvotājiem bija ierasts jau iepriekš.

Zaudējumu atlīdzība netiek noteikta situācijās, kad koku ciršanu finansē pašvaldība, cērtot nokaltušu koku, cērtot koku, kuru pašvaldība atzinusi par bīstamu, ja kokus cērt dabas pieminekļu uzturēšanai vai atjaunošanai, un vēl pāris citos izņēmumu gadījumos.

Jaunajiem noteikumiem īpaši jāpievērš uzmanība būvēt gribētājiem, ja koku ciršana vajadzīga būvniecības īstenošanai – būvprojektā jānorāda izcērtamie koki, jo turpmāk kompetentās institūcijas izsniegtā būvatļauja būs uzskatāma arī par koku ciršanas atļauju.

Saskaņā ar šiem MK noteikumiem Ķekavas novada pašvaldībā tiks izveidota komisija un darba grupa, kas līdz gada beigām pārskatīs un virzīs apstiprināšanai pašreiz spēkā esošos pašvaldības saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža atbilstoši jaunajiem MK noteikumiem.